BİR GAZETE TARAFINDAN İLGİLİ KİŞİNİN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ HAKKINDA HABER YAPILMASI

Karar Tarihi: 09/12/2019   •   Karar No: 2019/372

Kurumumuza intikal eden bir şikayet dilekçesinde;
• Bir Gazetede şikayet sahibinin oğluna yönelik yer alan köşe yazısında, babasının kanser tedavisi nedeniyle bir süre önce görevine ara verdiğine ilişkin bir habere yer verildiği dolayısı ile ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan sağlık verilerinin rızası dışında işlendiği ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı,
• İlgili kişinin bu tarihe kadar kanser tedavisi gördüğünü bilmediği, rahatsızlığından ötürü psikolojisinin ve moralinin bozulması istenmediğinden…

Devamını Okumak İçin Tıklayın   

İŞ BAŞVURUSU SÜRECİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE PAYLAŞILMASI

Karar Tarihi:                           •   Karar No:

a) İlgili kişi tarafından, online olarak insan kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan iş başvurusunun akabinde; veri sorulusunun, ilgili kişiye ait başvuru bilgisi, ad ve soyadı ile e-posta adresi bilgisini içeren kişisel verileri herhangi bir hukuki sebebe dayanmadan diğer işe başvuranlarla paylaştığı tespit edildiğinden;

Bu durumun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle anılan Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca

Devamını Okumak İçin Tıklayın   

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYA MECRALARINDA PAYLAŞILMASI

Karar Tarihi:                           •   Karar No:

İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık raporunun, bir Hastane nezdinde hastaların tedavi sürecinde yer alan hekimler tarafından, veri sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir uygulamadan alınan ekran görüntüsünün başka bir cihaz tarafından çekilmesi suretiyle internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılması ve bu itibarla özel nitelikli bir kişisel verinin sosyal medya aracılığıyla geniş bir kitleye ifşa edilmiş olduğu dikkate alınarak, Kurulca yapılan resen inceleme…

Devamını Okumak İçin Tıklayın   

BİR BANKA NEZDİNDE GERÇEKLEŞEN VERİ İHLALİ HAKKINDA KARAR

Karar Tarihi: 26/11/2019   •   Karar No: 2019/352

Bir Bankanın, Kurum kayıtlarına intikal eden Kişisel Veri İhlali Bildirim Formu ile yazısında;
• Banka personelinin iki farklı tarihte üç farklı müşterinin kritik bilgilerini (nüfus cüzdanı, bakiye, kimlik, iletişim vb. bilgileri) şahsi e-posta adresine iletildiği, ilgili müşterilerden birinin hesabından sahte belgelerle para çekildiği, somut olarak veri sızdırdığı belirlenememekle birlikte ilgili müşterilerden farklı üç başka müşterinin bilgilerinin de (nüfus cüzdanı, bakiye, kimlik, iletişim vb. bilgileri) aynı personel tarafından mesnetsiz olarak görüntülendiği,
• Personelin en az 6 müşterinin…

Devamını Okumak İçin Tıklayın   

DERNEK, VAKIF VE SENDİKALARIN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İSTİSNASI HAKKINDA

Karar Tarihi: 26.11.2019   •   Karar No: 2019/353

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” hükmü yer almaktadır…

Devamını Okumak İçin Tıklayın   

BİR DOKTOR TARAFINDAN İLGİLİ KİŞİNİN CEP TELEFONU NUMARASININ HERHANGİ BİR VERİ İŞLEME ŞARTINA DAYANMAKSIZIN İŞLENMESİ VE İLGİLİ NUMARAYA REKLAM/BİLGİLENDİRME İÇERİKLİ MESAJ GÖNDERİLMESİ

Karar Tarihi: 07/11/2019   •   Karar No: 2019/332

İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna açık rızası olmaksızın bir doktor tarafından bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt alamaması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun incelenmesi neticesinde, Şikayete konu olayın değerlendirilmesi amacıyla…

Devamını Okumak İçin Tıklayın   

BİR GERÇEK KİŞİNİN ADININ GEÇTİĞİ KÖŞE YAZISININ SİLİNMESİ TALEBİ

Karar Tarihi:                           •   Karar No:

Bir gerçek kişinin adının geçtiği bir gazetedeki köşe yazısının, kişinin hala kamuyu ilgilendiren bir konumda olduğu hususu da dikkate alınarak, ifade özgürlüğünün bir yansıması olan basın özgürlüğünün kapsamında olduğu değerlendirildiğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca, ilgili kişinin söz konusu köşe yazısının…

Devamını Okumak İçin Tıklayın   

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ İHLALİNİN GEÇ BİLDİRİMİ

Karar Tarihi:                           •   Karar No:

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin veri sorumlusu tarafından en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirimde bulunulmamasının; Veri sorumlusunun gerçekleşen veri ihlalini ilgili kişilere 17 ay, Kurula ise 10 aylık gecikmeyle bildirmesinin Kanunda belirtilen “en kısa süre”yi aşan bir süre olduğu ve bu durumun Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası kapsamında veri güvenliği ihlali olarak değerlendirilmesi nedeniyle…

Devamını Okumak İçin Tıklayın