top of page

Yurtdışına Aktarım

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) 9 uncu maddesine göre aşağıdaki durumlardan birinin varlığı gerekir:

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,

 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 2 inci fıkrası veya 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması,

 • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası veya 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması

6698 sayılı Kanun, kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılması bakımından ek tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Buna göre, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için 6698 sayılı Kanunda belirlenmiş şartlar maddeler halinde aşağıda detaylandırılmıştır.


1- İlgili kişinin açık rızasının bulunması

İlgili kişinin açık rızası var ise kişisel verinin yurtdışına aktarılması mümkündür. Açık rıza alınması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


2- Yeterli korumanın bulunması

Kişisel veri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden birine (güvenli ülke olarak da adlandırılmaktadır) aktarılacak ise kişisel verisinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına bakılı. Buna göre;

a) Aktarılacak veri özel nitelikli kişisel veri değilse;

6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı

gereklidir. Bunlar şunlardır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


b) Aktarılacak veri özel nitelikli kişisel veri ise;

6698 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin

varlığı gereklidir. Bu şartlar şunlardır;

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülmesi halinde,

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişisel veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi halinde

yeterli korumaya sahip ülkelerden birine ilgilinin açık rızası aranmaksızın

aktarılabilecektir.


NOT: Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurul tarafından açıklanacaktır.


3- Yeterli korumanın bulunmaması halinde

Kişisel verinin aktarılacağı ülke, yeterli korumanın bulunmadığı bir ülke ise bu durumda kişisel veri işleme şartlarının mevcut olması ile Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkelerdeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması gerekir. Buna göre yeterli korumanın bulunmadığı bir ülkeye kişisel veri aktarımında;

 • Kişisel veri özel nitelikli kişisel veri değilse 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, özel nitelikli kişisel veri ise 6698 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birin varlığı.

 • Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkelerdeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması

halinde yeterli korumaya sahip olmayan ülkelerden birine ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir.


Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilebilecektir:

 

3a) Taahhütnameler

İlgili kişisinin açık rızasının bulunmadığı ve kişisel verinin aktarılacağı ülkenin yeterli korumaya sahip olmadığı durumda; kişisel verinin yurt dışına aktarılabilmesi için Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birin varlığı, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkelerdeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması gerekmektedir.


Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkelerdeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılabilecekleri ilk yöntem Kurul tarafından kabul edilerek ilan edilen "Taahhütnameler"dir.


Taahhütnameler, veri sorumlusundan veri sorumlusuna aktarım ve veri sorumlusundan veri işleyene aktarım olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir.


Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım

Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Akta
.
Download • 98KB

Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım

Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım
.
Download • 96KB


3b) Bağlayıcı Şirket Kuralları

Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkelerdeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılabilecekleri bir diğer yöntem "Bağlayıcı Şirket Kuralları"dır.


Veri Sorumluları için Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu

Başvuru Formu
.
Download • 70KB

Veri Sorumluları için Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Doküman

Yardımcı Doküman
.
Download • 76KB7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page